HTML 랜더링

LoadHTMLGlob() 혹은 LoadHTMLFiles()를 사용합니다.

func main() {
	router := gin.Default()
	router.LoadHTMLGlob("templates/*")
	//router.LoadHTMLFiles("templates/template1.html", "templates/template2.html")
	router.GET("/index", func(c *gin.Context) {
		c.HTML(http.StatusOK, "index.tmpl", gin.H{
			"title": "Main website",
		})
	})
	router.Run(":8080")
}

templates/index.tmpl

<html>
	<h1>
		{{ .title }}
	</h1>
</html>

다른 디렉토리에 있는 동일한 이름의 템플릿을 사용할 경우

func main() {
	router := gin.Default()
	router.LoadHTMLGlob("templates/**/*")
	router.GET("/posts/index", func(c *gin.Context) {
		c.HTML(http.StatusOK, "posts/index.tmpl", gin.H{
			"title": "Posts",
		})
	})
	router.GET("/users/index", func(c *gin.Context) {
		c.HTML(http.StatusOK, "users/index.tmpl", gin.H{
			"title": "Users",
		})
	})
	router.Run(":8080")
}

templates/posts/index.tmpl

{{ define "posts/index.tmpl" }}
<html><h1>
	{{ .title }}
</h1>
<p>Using posts/index.tmpl</p>
</html>
{{ end }}

templates/users/index.tmpl

{{ define "users/index.tmpl" }}
<html><h1>
	{{ .title }}
</h1>
<p>Using users/index.tmpl</p>
</html>
{{ end }}

커스텀 템플릿 렌더링 엔진

독자적인 HTML 템플릿 렌더링 엔진을 사용하는 것도 가능합니다.

import "html/template"

func main() {
	router := gin.Default()
	html := template.Must(template.ParseFiles("file1", "file2"))
	router.SetHTMLTemplate(html)
	router.Run(":8080")
}

커스텀 구분자

구분자를 사용자 정의하여 사용할 수도 있습니다.

	r := gin.Default()
	r.Delims("{[{", "}]}")
	r.LoadHTMLGlob("/path/to/templates")

커스텀 템플릿 기능

자세한 내용은 예제 코드를 확인하세요.

main.go

import (
  "fmt"
  "html/template"
  "net/http"
  "time"

  "github.com/gin-gonic/gin"
)

func formatAsDate(t time.Time) string {
  year, month, day := t.Date()
  return fmt.Sprintf("%d/%02d/%02d", year, month, day)
}

func main() {
  router := gin.Default()
  router.Delims("{[{", "}]}")
  router.SetFuncMap(template.FuncMap{
    "formatAsDate": formatAsDate,
  })
  router.LoadHTMLFiles("./testdata/template/raw.tmpl")

  router.GET("/raw", func(c *gin.Context) {
    c.HTML(http.StatusOK, "raw.tmpl", map[string]interface{}{
      "now": time.Date(2017, 07, 01, 0, 0, 0, 0, time.UTC),
    })
  })

  router.Run(":8080")
}

raw.tmpl

Date: {[{.now | formatAsDate}]}

결과:

Date: 2017/07/01