Güvenlik Üst Bilgileri

Web uygulamanızı yaygın güvenlik açıklarından korumak için güvenlik başlıklarını kullanmak önemlidir. Bu örnek, Gin uygulamanıza güvenlik başlıklarını nasıl ekleyeceğinizi ve ayrıca Host Header Injection ile ilgili saldırılardan (SSRF, Open Redirection) nasıl kaçınacağınızı gösterir.

package main

import (
	"net/http"

	"github.com/gin-gonic/gin"
)

func main() {
	r := gin.Default()

	expectedHost := "localhost:8080"

	// Setup Security Headers
	r.Use(func(c *gin.Context) {
		if c.Request.Host != expectedHost {
			c.AbortWithStatusJSON(http.StatusBadRequest, gin.H{"error": "Invalid host header"})
			return
		}
		c.Header("X-Frame-Options", "DENY")
		c.Header("Content-Security-Policy", "default-src 'self'; connect-src *; font-src *; script-src-elem * 'unsafe-inline'; img-src * data:; style-src * 'unsafe-inline';")
		c.Header("X-XSS-Protection", "1; mode=block")
		c.Header("Strict-Transport-Security", "max-age=31536000; includeSubDomains; preload")
		c.Header("Referrer-Policy", "strict-origin")
		c.Header("X-Content-Type-Options", "nosniff")
		c.Header("Permissions-Policy", "geolocation=(),midi=(),sync-xhr=(),microphone=(),camera=(),magnetometer=(),gyroscope=(),fullscreen=(self),payment=()")
		c.Next()
	})

	r.GET("/ping", func(c *gin.Context) {
		c.JSON(200, gin.H{
			"message": "pong",
		})
	})

	r.Run() // listen and serve on 0.0.0.0:8080
}

You can test it via curl:

// Başlıkları Kontrol Edin

curl localhost:8080/ping -I

HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Security-Policy: default-src 'self'; connect-src *; font-src *; script-src-elem * 'unsafe-inline'; img-src * data:; style-src * 'unsafe-inline';
Content-Type: text/plain
Permissions-Policy: geolocation=(),midi=(),sync-xhr=(),microphone=(),camera=(),magnetometer=(),gyroscope=(),fullscreen=(self),payment=()
Referrer-Policy: strict-origin
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: DENY
X-Xss-Protection: 1; mode=block
Date: Sat, 30 Mar 2024 08:20:44 GMT
Content-Length: 18

// Ana Bilgisayar Başlık Enjeksiyonunu Kontrol Et

curl localhost:8080/ping -I -H "Host:neti.ee"

HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: Sat, 30 Mar 2024 08:21:09 GMT
Content-Length: 31