بنچ مارک ها

جین از یک نسخه سفارشی از HttpRouter استفاده میکند.

نتایج همه بنچ مارک ها رو اینجا ببینید

Benchmark name(1)(2)(3)(4)
BenchmarkGin_GithubAll4355027364 ns/op0 B/op0 allocs/op
BenchmarkAce_GithubAll4054329670 ns/op0 B/op0 allocs/op
BenchmarkAero_GithubAll5763220648 ns/op0 B/op0 allocs/op
BenchmarkBear_GithubAll9234216179 ns/op86448 B/op943 allocs/op
BenchmarkBeego_GithubAll7407243496 ns/op71456 B/op609 allocs/op
BenchmarkBone_GithubAll4202922835 ns/op720160 B/op8620 allocs/op
BenchmarkChi_GithubAll7620238331 ns/op87696 B/op609 allocs/op
BenchmarkDenco_GithubAll1835564494 ns/op20224 B/op167 allocs/op
BenchmarkEcho_GithubAll3125138479 ns/op0 B/op0 allocs/op
BenchmarkGocraftWeb_GithubAll4117300062 ns/op131656 B/op1686 allocs/op
BenchmarkGoji_GithubAll3274416158 ns/op56112 B/op334 allocs/op
BenchmarkGojiv2_GithubAll1402870518 ns/op352720 B/op4321 allocs/op
BenchmarkGoJsonRest_GithubAll2976401507 ns/op134371 B/op2737 allocs/op
BenchmarkGoRestful_GithubAll4102913158 ns/op910144 B/op2938 allocs/op
BenchmarkGorillaMux_GithubAll3463384987 ns/op251650 B/op1994 allocs/op
BenchmarkGowwwRouter_GithubAll10000143025 ns/op72144 B/op501 allocs/op
BenchmarkHttpRouter_GithubAll5593821360 ns/op0 B/op0 allocs/op
BenchmarkHttpTreeMux_GithubAll10000153944 ns/op65856 B/op671 allocs/op
BenchmarkKocha_GithubAll10000106315 ns/op23304 B/op843 allocs/op
BenchmarkLARS_GithubAll4777925084 ns/op0 B/op0 allocs/op
BenchmarkMacaron_GithubAll3266371907 ns/op149409 B/op1624 allocs/op
BenchmarkMartini_GithubAll3313444706 ns/op226551 B/op2325 allocs/op
BenchmarkPat_GithubAll2734381818 ns/op1483152 B/op26963 allocs/op
BenchmarkPossum_GithubAll10000164367 ns/op84448 B/op609 allocs/op
BenchmarkR2router_GithubAll10000160220 ns/op77328 B/op979 allocs/op
BenchmarkRivet_GithubAll1462582453 ns/op16272 B/op167 allocs/op
BenchmarkTango_GithubAll6255279611 ns/op63826 B/op1618 allocs/op
BenchmarkTigerTonic_GithubAll2008687874 ns/op193856 B/op4474 allocs/op
BenchmarkTraffic_GithubAll3553478508 ns/op820744 B/op14114 allocs/op
BenchmarkVulcan_GithubAll6885193333 ns/op19894 B/op609 allocs/op

راهنمای جدول بالا

  • (1): Total Repetitions achieved in constant time -> بالاتر یعنی نتیجه با اطمینان بیشتری است
  • (2): Single Repetition Duration (ns/op) -> هرچه پایین تر بهتر است
  • (3): Heap Memory (B/op) -> هرچه پایین تر بهتر است
  • (4): Average Allocations per Repetition (allocs/op) -> هرچه پایین تر بهتر است
آخرین تغییرات 10.05.2024: Bump GitHub action workflows (#276) (4371021)